Leia Organa

Also Known As: General Leia Organa, Princess Leia